Årsmöte 24 Juni

22 Maj 2024

Välkommen till SAIK Bandys årsmöte den 24 Juni på Drömfabriken.

 

Plats:              Drömfabriken

Datum:           Måndag 24 Juni

Tid:                 18.00

 

Vi ser med fördel att du anmäler din fysiska närvaro i förväg så vi kan planera för fika. För anmälan till årsmötet skickar man ett mail till saik@saik.com senast den 17 Juni där man uppger namn och telefonnummer och om man vill närvara fysiskt eller digitalt. (För digital närvaro är det obligatorisk anmälan så vi kan skicka ut en länk i förväg)

 

Årsmöteshandlingar mailas ut en vecka innan årsmötet ska hållas.

Motioner från klubbens medlemmar ska ha inkommit via mail till saik@saik.com senast den 10 Juni.

 

Dagordning

 

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

3. Fastställande av dagordningen

4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet

5. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll samt två rösträknare

6. Behandling av styrelsens verksamhet och förvaltningsberättelse

7. Revisorernas berättelse

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

9. Fastställande av medlemsavgifter

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret

11. Val av föreningsordförande tillika styrelsens ordförande för ett år

12. Val av övriga styrelseledamöter

13. Val av auktoriserad revisor för ett år

14. Val av ombud till Sandvikens AIK:s idrottsallians och SDF-mötet

15. Val av ordförande och två övriga ledamöter av valberedningen av vilka en skall vara ledamot i styrelsen (denne får inte stå på omval)

16. Behandling av ärenden som av styrelsen har hänskjutits till årsmötet

17. Behandling av motioner som senast fyra veckor före årsmötet har inkommit till styrelsen från medlem i föreningen

18. Övriga frågor

 

Varmt välkomna!

Vid frågor var god kontakta Klubbchef Rafi Markarian via mail - rafi@saik.com.

Senaste nyheter