Årsmöte 21 Juni!

Välkommen till SAIK Bandys årsmöte den 21 Juni på Drömfabriken

Plats: Drömfabriken
Datum: Onsdag 21 Juni
Tid: 18.00

Det kommer även att finnas möjligheter att närvara via länk. Vi ser med fördel att man anmäler deltagande även om man ska närvara fysiskt på plats. Man kan självklart även närvara utan föranmälan.

För anmälan skickar man ett mail till saik@saik.com senast den 20 Juni där man uppger namn, telefonnummer och om man vill närvara fysiskt eller via länk. (Ett bekräftelsemail kommer att skickas ut om att din anmälan är mottagen.)

Årsmöteshandlingar mailas ut en vecka innan årsmötet ska hållas.

Motioner från klubbens medlemmar ska ha inkommit via mail till saik@saik.com senast den 7 Juni.

Dagordning

 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
 5. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll samt två rösträknare
 6. Behandling av styrelsens verksamhet och förvaltningsberättelse
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
 11. Val av föreningsordförande tillika styrelsens ordförande för ett år
 12. Val av övriga styrelseledamöter
 13. Val av auktoriserad revisor för ett år
 14. Val av ombud till Sandvikens AIK:s idrottsallians och SDF-mötet
 15. Val av ordförande och två övriga ledamöter av valberedningen av vilka en skall vara ledamot i styrelsen (denne får inte stå på omval)
 16. Behandling av ärenden som av styrelsen har hänskjutits till årsmötet
 17. Behandling av motioner som senast fyra veckor före årsmötet har inkommit till styrelsen från medlem i föreningen
 18. Övriga frågor

 

Varmt välkomna!
SAIK Bandys styrelse

För frågor var god kontakta Klubbchef Rafi Markarian via mail rafi@saik.com eller via telefon på 070-308 88 80